Quà vip

[Tính Năng] Hệ Thống Thần Binh

Hiên Viên Kiếm Game MMOAPRG Thức Tỉnh Bản Lĩnh PK - Chất Lượng Hàn Quốc

 

- Kính thưa các Tiên Hữu

- Tiêu Tiên xin phép được giới thiệu 1 trong những tính năng đặc biệt nhất của Hiên Viên Kiếm : Thần Binh [Tính Năng] Hệ Thống Thần Binh - 1

- Thần Binh có tất cả 3 thanh Thần Binh : 

1.Lam Lăng

2.Tử Viêm

3. Liệt Diệm

- Mỗi thần binh có 2 kiểu tăng sức mạnh chính là Huấn Luyện và Nâng bậc.

 

I. Huấn Luyện Thần Binh :

- Huấn luyện cần dùng Đá Thần Binh có 3 cấp Đá là : Đá lv1, Đá lv2, Đá lv3  nhận ở PB thần binh - Shop thần bí - Shop vip 

- Có 3 loại Luyện là :

+ Luyện thường : chi cần Đá

+ Luyện Đồng : Đá + Đồng

+ Luyện KNB : Đá + KNB

- Luyện bằng Đồng và KNB có tỉ lệ thành công ra chỉ số xanh cao hơn so với luyện thường.

- Luyện Thần Binh tăng  chỉ số chính là : Trúng - Bền - Miễn Thương - Máu - Công - Né - Bạo Kích - Thủ - Phá  Giáp.

- Có thể chọn lựa luyện nhiều lần : 1 Lượt - 5 Lượt - 10 Lượt.

- Muốn kích hoạt thần binh cần phải có Lõi Kích Hoạt kiếm ở PB thần binh.

 

-[Tính Năng] Hệ Thống Thần Binh - 2

Huấn Luyện

 

II. Nâng Bậc

- Mỗi thanh thần binh có 10 bậc , bậc càng cao chỉ số cơ bản của thần binh càng mạnh.

- Nâng bậc thần binh cần có Mảnh thần bình cấp độ từ lv 1 - lv 10.

- Thần Binh sẽ có hiệu ứng hình ảnh khác nhau.

 

[Tính Năng] Hệ Thống Thần Binh - 3

Nâng Bậc

 

[Tính Năng] Hệ Thống Thần Binh - 4

Lam Lăng

 

[Tính Năng] Hệ Thống Thần Binh - 5

Tử Viêm

 

[Tính Năng] Hệ Thống Thần Binh - 6

Liệt Diệm

 

Hiên Viên Kiếm kính bút!

 

Game SG140