Quà vip

[Tính Năng] Thần Khí

Hiên Viên Kiếm Game MMOAPRG Thức Tỉnh Bản Lĩnh PK - Chất Lượng Hàn Quốc

- Kính Thưa các Tiên Hữu.

- Tiểu Tiên xin được phép tiếp tục giới thiệu đến các Tiên Hữu 1 tính năng mới rất đặc biệt của Hiên Viên Kiếm là : Thần Khí

I. Hệ thống Thần Khí bao gồm 5 loại :

1. Hỏa Long Tiêu

2.Vòng Đa Tình 

3. Đèn Lưu Lý

4. Lạc Bảo Tiền

5.Trống Hoàng Lôi

 

[Tính Năng] Thần Khí - 1

Hệ Thống Thần Khí

 

- Trong mỗi loại Thần Khí có 6 phẩm chất quí hiếm, cần kích hoạt đủ 6 loại phẩm chất để nâng cấp : Ma - Thần - Tiên - Yêu - Nhân - Quỷ.

- Mỗi Thần Khí có cấp bậc là : từ 1 - 5

- Các Phẩm chất cần phải có Ngọc để kích hoạt phẩm chất.

- Ma - Thần - Tiên : sẽ cần 2 loại Ngọc để kích hoạt

- Yêu - Nhân  - Quỷ : sẽ cần 3 loại Ngọc để kích hoat.

 

[Tính Năng] Thần Khí - 2

Phẩm Chất Thần Khí

 

[Tính Năng] Thần Khí - 3

Phẩm Chất cần 2 Loại Ngọc

 

[Tính Năng] Thần Khí - 4

Phẩm Chất cần 3 Loại Ngọc

 

Hiên Viên Kiếm kính bút.

Game SG140