Quà vip

[Tính Năng]Hệ Thống Linh Thần

Hiên Viên Kiếm

Kính thưa các Tiên Hữu.

- Linh Thần là hệ thống bao gồm các Linh Vật có khả năng tăng chỉ số cơ bản cho nhân vật.

- Hệ thống Linh Thần vô cùng phong phú và đa dạng với Thần - Ma - Người.

- Có 8 Linh Thần tất cả :

 

1.Hi Linh : dùng Hi Thạch  [Tính Năng]Hệ Thống Linh Thần - 1 để nâng cấp.

 

2.Lực Linh : dùng Lực Tinh [Tính Năng]Hệ Thống Linh Thần - 2 để nâng cấp.

3. Vu Linh : dùng Vu Linh [Tính Năng]Hệ Thống Linh Thần - 3  để nâng cấp.

 

4.Long Linh :dùng Long Giác [Tính Năng]Hệ Thống Linh Thần - 4 để nâng cấp. 

 

5. Vũ Linh : dùng Vũ Quan [Tính Năng]Hệ Thống Linh Thần - 5 để nâng cấp.

 

6. Ma Linh : dùng Ma Thạch [Tính Năng]Hệ Thống Linh Thần - 6 để nâng cấp.

 

7.Hỏa Linh : dùng Hỏa Tinh [Tính Năng]Hệ Thống Linh Thần - 7 để nâng cấp.

 

8. Thổ Linh : dùng Thổ Linh [Tính Năng]Hệ Thống Linh Thần - 8 để nâng cấp.

 

- Nguyên liệu có thể tìm được ở : PB trang bị và mua nhanh.

 

[Tính Năng]Hệ Thống Linh Thần - 9

Giao Diện Linh Thần

 

Hiên Viên Kiếm kính bút!

Game SG140